Warsztaty upowszechniające metodę Planowania Rozwoju Instytucjonalnego

i jej wykorzystanie w kontroli zarządczej

 

W ramach projektu Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK) przeprowadziła regionalne warsztaty poświęcone wykorzystaniu metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) w procesie oceny kontroli zarządczej (KZ) w samorządach.

Warsztaty przeprowadzono w następujących miastach:

  • Kraków (22 października 2015 r.)
  • Wrocław (14 października 2015 r.)
  • Warszawa (7 października 2015 r.)
  • Rzeszów (30 września 2015 r.)
  • Lublin (29 września 2015 r.)
  • Białystok (19 czerwca 2015 r.)
  • Gdynia (18 czerwca 2015 r.)
  • Toruń (17 czerwca 2015 r.)
  • Poznań (16 czerwca 2015 r.)
  • Katowice (19 listopada 2015 r.).

Udział w warsztatach był bezpłatny. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe (w tym publikacje: Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego; Analiza instytucjonalna gminy; Analiza instytucjonalna powiatu); dostęp do bazy benchmarkingowej metody PRI (login oraz kod) oraz certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

Warsztaty były elementem upowszechniania rezultatów projektu Systemowe Wsparcie Procesów Zarządzania w JST realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z trzema uczelniami, w tym MSAP UEK.

Celem warsztatów była prezentacja możliwości wykorzystania metody samooceny stanu zarządzania w jednostce samorządu (Metoda PRI) w procesie oceny kontroli zarządczej oraz zachęcenie władz samorządowych do jej stosowania. Metoda PRI pozwala na samodzielne zdiagnozowanie takich obszarów zarządzania jak: przywództwo i strategia, zarządzanie zasobami (m.in. finansami, mieniem, przestrzenią, procesami, technologiami informatycznymi), zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji (m.in. doskonalenie zawodowe, motywowanie i ocena, etyka), partnerstwo z podmiotami zewnętrznymi oraz zarządzanie usługami publicznymi (administracyjnymi, społecznymi, technicznymi oraz wspieranie rozwoju gospodarczego). W kolejnych krokach metoda pozwala na przygotowanie planu rozwoju instytucjonalnego dla urzędu obejmującego priorytetowe działania oraz wybór i wdrożenie w perspektywie kilkuletniej narzędzi doskonalących. Pełna lista obszarów zarządzania i kryteriów oceny oraz dodatkowe informacje o PRI są dostępne na stronie www.pri.msap.pl.

Obecna edycja Metody PRI umożliwia dokonanie samooceny zarówno poziomu rozwoju instytucjonalnego gminy czy powiatu oraz poziomu, jak i spełnienia standardów kontroli zarządczej. Prace związane z wprowadzeniem do metody komponentu kontroli zarządczej były realizowane we współpracy z Ministerstwem Finansów, które zaakceptowało sposób oceny przyjęty w PRI i zachęca do jej stosowania. Ponadto w opinii Ministerstwa Finansów realizacja samooceny w ramach metody PRI (przeprowadzenie analizy instytucjonalnej) stanowi realizację standardu kontroli zarządczej w zakresie samooceny (standard E20), a raport z tej analizy uzupełniony o dodatkowe informacje dotyczące audytu wewnętrznego, wyników kontroli wewnętrznych czy zewnętrznych wypełnia standard uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej (standard E22).

Wykorzystanie aplikacji komputerowej do analizy instytucjonalnej pozwala na uzyskanie informacji o stanie realizacji standardów kontroli zarządczej określonych w załączniku do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 roku. Udzielenie odpowiedzi na kilka dodatkowych pytań pozwala natomiast na uzyskanie pełnej informacji o stanie kontroli zarządczej.

W ramach warsztatów Uczestnicy mieli możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie samodzielnego stosowania metody PRI oraz jej wykorzystania w kontroli zarządczej.

W razie pytań osobą do kontaktu w Biurze MSAP UEK jest pani Anna Chrabąszcz (tel. 012 293 75 60).

 

Program warsztatów - do pobrania

 
Copyright PRI 2014